کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

شرکت تعاونی پرند جوجه شمال